http://www.beszed.hu

A megkésett és akadályozott beszédfejlődés terápiájáról

2005. 11. 14. 00:00
Cimkék: terápia, megkésett-és akadályozott beszédfejlődés, diszfázia, beszédfejlődés,
A cikk értéke:

Terápiás módok, kezelés

A beszédfejlődés meggyorsítására, illetve a beszédbeli rendellenességek megszüntetésére irányuló munka célja a nyelvi közlés több összetevőjét (a fonológiai "szerveződést", a szókincs mennyiségi és minőségi jellemzőit, a szintaktikai szabályrendszer elmaradása a beszédfejlődés normális ütemétől, stb.) érinti.
Ezért a terápiás cél is differenciált megfogalmazást kíván.

A terápia kiindulásának alapja a gyermek aktuális tudása, ezért a beszéd- és nyelvi funkció részletes vizsgálata elengedhetetlen.
A gyermeket teljes nyelvi rendszerének alapján kell megítélni, azaz egyaránt figyelembe kell venni a beszéd, a nyelv megértését, grammatikai formáját, a gyermek nyelvhasználatát - s mindezeket a gyermek értelmi szintjéhez viszonyítva kell értékelni.

A megkésett és akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés javításának célja az, hogy a nyelv kifejező, jelölő funkciójának kialakításával képessé tegye a gyermeket a nyelvi jelek befogadására, földolgozására, a beszédbeli kommunikációra. Nevet adunk annak, amit a gyermek lát, hall, érzékel, megfog és átél. Segítünk neki érzéseinek, gondolatainak kifejezésében. A beszéd és nyelv funkcióinak erősítésével segítjük a gyermek értelmi fejlődését, szociális tanulását.

Mivel fiatal életkorban igen nagy a diagnosztikai és prognosztikus bizonytalanság, a nyelvi fejlődés zavarát mutató gyermek időben megkezdett logopédiai kezelése, sokoldalú fejlesztése, szocializációjának elősegítése, fejlődésének nyomon követése segíti az adott probléma tisztázását.

A terápiát megelőző feladatok:

 • A beszédkórkép pontos és differenciált megállapítása az általános logopédiai, szakorvosi (ideggyógyászati, foniátriai), gyógypedagógiai - pszichológiai vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével.
 • A 2,5 - 3 éves gyermekek szülei számára rendszeresített tanácsadás. Ez tartalmát tekintve terjedjen ki a beszédkedv felkeltésére, a verbális kommunikáció szükségességének helyzetekbe ágyazott megfigyeltetésére, s az ebből származó közlési "kényszerre", a szóbeli megnyilatkozások ösztönzésére.

A terápia általános feladatai:

 1. A beszédkedv felkeltése, ösztönzés a megfelelő érettségű nyelvi teljesítményre.
 2. A beszéd kifejező, közlő és felhívó funkciójának fejlesztése
 3. A szemantikai és szintaktikai szabályrendszer kiépítése és megerősítése.
 4. Az ún. alsóbb nyelvi szintek (a beszéd hangzási arculata, a mondatfonetikai jellemzők stb.) az életkori sajátosságoknak megfelelő alapozása

A megkésett beszéd- és nyelvi fejlődés esetén a logopédiai terápia öt nagy területre oszlik:

 • A beszéd és a nyelv
  • beszédmegértés
  • figyelem a beszéd
  • hangzóbeszéd fejlesztése
  • szókincs bővítése
 • A mozgás
  • nagymozgások
  • egyensúly
  • kismozgások
  • kifejező mozgások
  • kar- és kézmozgások
  • finommotorika
  • artikulációs mozgások
 • A gondolkodás
  • analógiás gondolkodás
  • analízis - szintézis készségének fejlesztése
  • következtetés
  • magyarázat
 • A figyelem, emlékezet
  • akusztikus,
  • optikus figyelem fejlesztése
  • rövid távú,
  • hosszú távú emlékezet fejlesztése
 • Különféle készségek fejlesztése
  • taktilitás, kinesztézis fejlesztése
  • ritmika
  • téri tájékozódás
  • grafomotórium
  • testséma
  • lateralitás fejlesztése

Ezek a területek a valóságban nem választhatók el egymástól. Egyrészt minden foglalkozás alkalmával több terület anyagából válogatunk, a gyakorlatokat adott beszéd- és nyelvi cél köré csoportosítva, a gyermek egyéni szükséglete szerint súlypontozva. Másrészt minden gyakorlat többfunkciós, sohasem elszigetelten fejlesztünk egy-egy készséget vagy képességet.

A terápia alapozó szakaszában rövid távú célunk a beszéd indítása, az ehhez szükséges alapkészségek kialakítása, s a gyermek környezetének befolyásolása.

Teendők:

Tanácsadás szülőknek (a gyermek két és fél, hároméves korában)

Logopédiai előkészítő csoportok feladatai - 3,5 - 4 éves gyermekek részére:

 • a beszédfejlesztés szakaszainak didaktikai megtervezése, s e szakaszok lépcsőzetes kiépítése,
 • a beszédre irányuló figyelem fejlesztése,
 • a mozgások speciális fejlesztése,
 • az aktív és passzív szókincs gyarapítása.

A logopédiai foglalkozás szakaszának feladatai:

 • az előkészítés után is tapasztalható, makacsnak tűnő beszédhibák kijavítása,
 • a gondolkodás és a figyelem fejlesztése a gyermek életkorának megfelelően,
 • a beszéd tartalmi részének továbbfejlesztése,
 • a mondatformák "tisztítása", illetve bővítése,
 • a diszlexia kialakulásának megelőzése,
 • a számfogalom kialakítása,
 • a színek megismertetése, megnevezése,
 • a fenti feladatok gyakorlásában - megfelelő előkészítés és folyamatos tanácsadás mellett - a családi együttműködés kialakítása,
 • együttműködés más szakemberekkel a gyermek eredményes kezelésének érdekében.

A megkésett és akadályozott beszédfejlődés terápiájának anyaga:

 • a hallási figyelem és emlékezet, továbbá hallási megkülönböztető képesség fejlesztésére irányuló gyakorlatok,
 • hangutánzó gyakorlatok,
 • nagymozgásokra irányuló gyakorlatok,
 • a finommotorikumot fejlesztő gyakorlatok,
 • a beszédszervek működését fejlesztő gyakorlatok,
 • a szó és a mondat megértésének fejlesztése,
 • a passzív és aktív szókincs fejlesztésére irányuló gyakorlatok,
 • a tő- és a bővített mondatok alkotásának gyakoroltatása,
 • gyakorlatok a számfogalom kialakításához, fejlesztéséhez,
 • a színek megismertetésével, illetve megnevezésével kapcsolatos feladatok,
 • a gyermek artikulációs bázisának kiépítése az egyéni fejlődés üteme alapján,
 • a diszlexia kialakulásának megelőzését célzó gyakorlatok
 • gyakorló anyagok az otthoni munkához.

A terápia szakaszai:

 1. Nonverbális (beszéd előtti) szakasz
  1. Beszédmegértés fejlesztése
  2. Beszédkedv felkeltése
  3. Beszédmotórium ügyesítése
  4. Hallási figyelem fejlesztése
 2. Verbális szakasz - a beszéd aktivizálása
  1. Beszédmegértés fejlesztése
  2. Megnevezés fejlesztése
   1. Hangtani rendezés
    1. Fonémák kiépítése
    2. Aktív és passzív szókincs fejlesztése
    3. Szókapcsolatok gyakorlása
   2. Nyelvi rendezés
    1. Nyelvtani viszonyok kiépítése
    2. Mondatalkotás kezdetei
    3. Egyéb funkciók fejlesztése

A terápia során felhasználható eszközök:

 • tárgyak, játékok, tárgydoboz
 • a mozgás fejlesztését elősegítő eszközök
 • hangszerek és különféle hanganyagok
 • érzékelőjátékok
 • kreativitást fejlesztő anyagok, illetve építők
 • bábfigurák, bábparaván
 • képes beszédlottó
 • képsorozatok
 • kártyák
 • színes képeskönyvek, képes füzetek
 • diktafon, üres és műsoros kazetták
 • halláserősítő készülékek
 • diszlexia prevenciós teszt
 • a diszlexia megelőzésére használható eszközök

Forrás:
Logopédia jegyzet I., szerk.: Kovács Emőke, Tankönyvkiadó, Budapest
Gyógypedagógiai alapismeretek, szerk.: Illyés Sándor, ELTE BGGyF, Budapest 2000.
A beszédjavító Intézmények nevelési és oktatási terve, Művelődési Minisztérium, Budapest, 1988.
Bittera Tiborné – dr. Juhász Ágnes: A megkésett beszédfejlődés terápiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
Logopédia, szerk.: Salné Lengyel Mária, Országos Közoktatási Intézet, 2004.
Németh Erzsébet – S. Pintye Mária: Mozdul a szó…, Logopédia Kiadó, Budapest, 1995.

Eddigi vélemények a cikkről:

nem írt még senki véleményt a cikkről

↓ hirdetés ↓
impresszum | adatvédelmi szabályzat | írjon nekünk | partnereink |